Odling av plantor

Björk | Tall | Vårtbjörk

​ Alla Fin Forelias plantor är såkallade klumprots plantor. Klumprots planta är överlägsen jämfört med barrots planta. Fin Forelia tar hänsyn till växtplats och geografiska krav. Klumprots sorter för odling är noggrant utvalda. Moderna effektiva jordarbetningsmetoder gynnar mindre klumprots storlekar där rötterna är aktiva och rotar sig snabbt. Företaget forskar även angående plantornas terrängtålighet. På detta vis kan vi ge värdefull information om olika klumprotarters egenskaper till våra kunder. Plantorna odlas så att de får bästa möjliga förutsättning att växa under hela sin livstid. Fin Forelia producerar plantor med prioritet på kvalitet. Plantorna är odlade med hjälp av många olika kvalitetsförbättrande tekniker, som inte alla plantor på marknaden har.

 • Frönas ursprung är av högsta möjliga kvalitet. Förädlade frön ger god tillväxt. ​
 • Vi använder marknadens bästa Planteks hårdplastceller för odling. ​
 • Våra odlingsmetoder och bevattningssystem har utvecklats genom erfarenhet och ger nu plantorna bästa möjliga miljö för att växa friska och bli gamla. ​
 • Huvuddel av plantor behandlas med förkortade dagar metoden. Detta förstärker plantorna och ökar tillväxten efter planteringen. ​
 • Plantorna gödslas långt in på hösten. Detta ger plantorna möjlighet att utnyttja näringsämnen direkt efter utplanteringen. ​
 • Alla södra Finlands plantor ges modern skydd mot vanlig snytbagge.​
 • Cirka 90 % av alla Fin Forelias plantor bevaras frysta i kartonglådor. Detta möjliggör flera veckors marginal för planering av plantering och plantlogistik.​

Behandling av plantor

Frysta plantor ​

Mellanlager ​

 • Lagret skall vara skyddat från sol och vind.
 • Avlägsna förpackningsplasten från lastpallarna.
 • Placera plantförpackningarna så att luften kan cirkulera mellan lådorna .
 • Öppna lådornas ventilationsluckor/handtag.​

Lagring på föryngringsområdet ​

 • Lagret skall vara skyddat från sol och frost.
 • Placera plantförpackningarna så att luften cirkulerar runt lådorna.
 • Öppna locken på lådorna så att plantorna får ljus.
 • Kontrollera plantornas fuktighet, vattna vid behov.

Lagrings- och upptiningstid ​

 • Målet med plantornas lagrings- och upptiningstid är att fryslagrade plantor planteras innan de börjar växa, då plantorna fortfarande befinner sig i vilotillstånd.
 • Upptining av fryslagrade plantor tar från några dagar till några veckor beroende på luftens temperatur. De innersta plantornas klumprötter tar längre tid att tina upp än de som är placerade längst vid kanterna.​
 • Fryslagrade plantor skall planteras inom 3 veckor från att de lämnat fryslagret.​

Innan plantering ​

 • Plantor som fortfarande är frysta eller torra plantor skall inte planteras! ​
 • Kontrollera att klumprötterna har tinat.
 • Vattna plantorna vid behov innan planteringen.
 • Det bör droppa vatten ut från klumproten vid lätt pressning.​

Ofrysta plantor ​

Mellanlager ​

 • Försäkra dig om att någon tar i mot plantorna vid leverans.
 • Se till att mellanlagret har tillgång till vatten för den dagliga bevattningen. ​
 • Öppna lådornas lock och förpackningsplasten direkt efter leverans. Ofrysta plantor klara sig inte instängda i mer än ett dygn. ​
 • Plantorna skall förvaras täckta från solen så att de hinner vänja sig med ljus efter lagring. ​
 • T Klumprötterna skall hållas blöta under hela förvaringen/mellanlagringen.
 • Vattnade plantor får ej förvaras i öppnade lådor i mer än en vecka pågrund av risk för mögel.

Lagring på föryngringsområdet ​

 • Ta endast med dig de plantor du hinner plantera under den dagen och behåll resten vattnade i mellanlagret.​
 • Undvik onödig förflyttning av plantorna på föryngringsområdet.

Innan plantering ​

 • Vattna plantorna innan plantering.​
 • Det bör droppa vatten ut från klumproten vid lätt pressning.​
 • Behandla växande plantor varsamt.​


Odlingssystem ​

​ Fin Forelia Oy:s plantor odlas i Planteks och BCC hårdceller. Plantarts specifik gles odlingstäthet garanterar tillräckligt växtutrymme så att plantorna utvecklas till kraftiga och hållbara. Gles täthet mellan odlingscellerna som vi använder är en stor fördel. Öppen cellstruktur hindrar rötter att tvinna sig och garanterar att klumproten håller sin form. Alla våra plantor inklusive björkplantor kan planteras med planteringsrör.

Maskinbearbetning ​

Fin Forelia Oy har en lång erfarenhet av att producera plantor för maskinell plantering.1- och 2-åriga medelklumprots granplantor och ett åriga medelklumprots tallplantor passar bäst för nutida planteringsmaskiner. Med vår odlingsteknik garanterar vi leverans över hela maskinplanteringsperioden. ​

Frön ​

​ De bästa skogarna växer av frön av toppkvalitet. Vid plantering av tall lönar det sig alltid att använda frön som ärvt de bästa egenskaperna. Fördelar med förädlade frön jämfört med skogsfrön:
 • Bästa egenskaperna av utvalda stamträd. ​
 • Bättre kvalitet; tunnare kvistar, rakare kvistvinkel.​
 • Ökar volymen med mer än 20 %. ​
 • Kortare rotationstid. ​
 • Högre stockandel.​

Värmesummakarta för plantodling